Laboratoř

Průkazní zkoušky

Naše laboratoř provádí průkazní zkoušky betonu a stanovení receptur pro betonárny, a to v souladu s normami ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404 a TKP kap. 18.

Pro průkazní zkoušky sanačních hmot můžeme provést většinu zkoušek u sanačních hmot předepsaných normou ČSN EN 1504-3 a návazných požadavků dle TKP kap. 31.

Dále provádíme doplňující zkoušky pro schválení izolačních systémů na mostech (ISM) pro schválení na Ministerstvu dopravy ČR, respektive ŘSD ČR a SŽ.

Mimoto vyhotovujeme průkazní zkoušky drenážního polymerbetonu dle TKP kap. 18. Rovněž vyhotovujeme průkazní zkoušky polymermalty určené pro uložení mostních ložisek a mostního příslušenství (svodidla, zábradlí).

Zkoušky stavebních materiálů a hmot, zemin, kameniva a sypanin

Provádíme velké množství zkoušek stavebních materiálů a hmot, zemin, kameniva a sypanin. Níže uvádíme přehled základních zkoušek. Pro dotaz na konkrétní zkoušku i její cenu se na nás neváhejte obrátit.

Mimo běžné laboratorní práce provádíme rovněž diagnostické průzkumy, posudky a rozhodčí zkoušky. Aktivně spolupracuje na tvorbě a aktualizaci normativních a rezortních předpisů.

Beton

 • stanovení objemové hmotnosti čerstvého i ztvrdlého betonu

 • stanovení obsahu vzduchu

 • stanovení konzistence čerstvého betonu

 • stanovení pevnosti v tlaku

 • stanovení pevnosti betonu v tahu ohybem

 • stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou

 • stanovení tvrdosti použitím odrazového tvrdoměru

 • stanovení odolnosti povrchu, případně i s nátěrem proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek

 • stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev

 • stanovení mrazuvzdornosti betonu

 • stanovení statického modulu pružnosti

 • stanovení charakteristiky vzduchových pórů (spacing factor)

 • zkoušky cementu

 • stanovení dynamického modulu pružnosti metodou UZV

 • stanovení plastifikační křivky

 • zkoušky přísad

 • stanovení hydratační křivky (kalorimetricky)

 • stanovení obsahu chloridu

 • stanovení pH ve vodném výluhu

 • chemický rozbor

 • diferenční termická analýza

Konstrukce

 • měření krytí výztuže

 • měření tloušťky nátěru

 • stanovení vlhkosti

 • měření odporu ložisek

 • stanovení koroze betonu

Izolace

 • stanovení přilnavosti izolačních pásů k podkladu

 • jiskrová zkouška

 • nepropustnost pečetící vrstvy

 • kontrola natavení pásů metodu kuličky a termovize

Injektážní malta

 • stanovení tekutosti

 • stanovení změny objemu a odloučení vody

 • stanovení pevnosti v tlaku

 • stanovení objemové hmotnosti

MAlty

 • stanovení pevnosti v tlaku

 • stanovení pevnosti v tahu ohybem

 • stanovení zpracovatelnosti malty

 • stanovení vázaného smrštění malty

Zeminy a sypaniny

 • kontrola zhutnění – statická zatěžovací deska

 • kontrola zhutnění – LDD – lehká dynamická deska

 • kontrola zhutnění – stanovení objemové hmotnosti – Denzitometrem

 • stanovení Proctorovy křivky

 • stanovení maximální a minimální ulehlosti zemin

Kamenivo

 • stanovení zrnitosti – sítový rozbor

 • stanovení podílu zrn o tvarovém indexu 3 a větším

 • stanovení vlhkosti, nasákavosti kameniva a objemové hmotnosti

 • stanovení sypné hmotnosti

 • stanovení odolnosti kameniva proti zmrazování a rozmrazování

 • stanovení trvanlivosti a odolnosti proti mrazu